dimarts, 21 de novembre de 2017

La salut mental ara i aquí

La salut, diu la OMS en els seus Principis Constitucionals, no és només aquella absència d’afeccions o malalties, sinó que és l’estat complert de benestar físic, mental i social de les persones.
I aprofundint una mica més en aquesta definició de salut, aquesta mateixa organització defineix la salut mental com aquell estat de benestar en el qual:
 • ·     L’individu és conscient de les seves pròpies capacitats 
 •      Pot afrontar les tensions normals de la vida 
 •        Pot treballar de forma productiva 
 •        És capaç de fer una contribució a la seva comunitat

La malaltia l’hem d’entendre com una entitat complexa on interactuen processos biològics i psicològics que influeixen en la seva aparició, manifestació, curs i pronòstic. Això comporta que cada persona reaccioni i s’enfronti de formes i maneres diferents a un nou estadi, generalment desconegut i, massa vegades, àmpliament negat. Tots sabem que les malalties existeixen, però ens costa molt d’acceptar que nosaltres mateixos podem patir-la, en especial quan parlem d’una malaltia mental.

La Psicopatologia és la branca científica de la medecina que te l’objectiu de descriure i explicar, de manera comprensiva, la conducta anormal o patològica que pot observar-se en les persones afectades amb algun trastorn psíquic. Ho fa mitjançant la descripció clínica de signes, símptomes i síndromes que permeten la Psicologia i la Psiquiatria interpretar, formular i confirmar diagnòstics. 

Els signes són aquelles dades objectives que el professional de la salut mental observa en els pacients, com pot ser la variació afectiva, l’estat d’ànim o un retràs cognitiu o psicomotor.

Els símptomes, per la seva part, són aquelles experiències subjectives que el pacient explica i descriu, i que solen ser els motius que fan que vagi a la consulta del professional. Algun exemple seria la desmotivació, la manca d’energia, l’abatiment, etc.

I finalment ens trobem amb els síndromes, que són agrupacions de signes i símptomes (patrons) que s’expressen de forma conjunta en una mateixa persona i que configuren una categoria diagnòstica, sense l’especificitat necessària per arribar a ser un trastorn o una malaltia. D’exemples sindròmics tenim els desordres emocionals i de la conducta o el burnout.

Els desordres mentals són una de les principals causes de patiment humà, i s’estima que entre les dècades del 20 i 30 del present segle seran les principals malalties mundials.

Es calcula que entre el 30% i el 60% de totes les visites al metge de família, en les consultes d’Atenció Primària espanyoles són degudes a símptomes pels quals no hi ha una causa mèdica. Entre el 73% i el 80% d’aquests pacients són dones, a les quals se les relaciona amb un diagnòstic de trastorn mental comú, com la depressió o l’ansietat. D’entre tots aquests pacients només hi ha un 0,9% que rep tractament psicològic, un 27,1% rep tractament psicològic i farmacològic, i un 33% rep exclusivament tractament farmacològic. Un 39% no rep cap mena de tractament.

Hi ha diferents estudis científics que aporten dades actualitzades i fiables on s’estima que, a nivell mundial, les persones amb malalties mentals segueix sense tenir plenitud d’accés als serveis de salut mental. De fet, hi ha malalties que el retràs diagnòstic és tal que, entre l’aparició dels primers símptomes i la determinació d’un diagnòstic i implantació d’un tractament adequat pot passar entre els tres anys d’Israel o els 30 de Mèxic, en el cas dels trastorns d’ansietat, o també els 9,3 anys a Espanya, en els cas dels trastorns bipolars. Aquesta manca de diagnòstics acurats i, especialment, la manca de tractament específic fa que representi una enorme càrrega econòmica a nivell mundial.

Tot i la implantació de nous i millorats instruments psicomètrics per a la detecció de les malalties mentals i al desenvolupament de programes formatius i educatius que ajuden a millorar la capacitat diagnòstica, als metges de família, alhora d’identificar i prevenir els trastorns psiquiàtrics, el cert és que el solapament, associació i comorbilitat de símptomes associats a l’ansietat i la depressió, suposen una dificultat important en les implicacions diagnòstiques i terapèutiques, fins al punt que hi ha una baixa coincidència entre els diagnòstics que es fan a l’Atenció primària i dels centres especialitzats de salut mental. La qual cosa segueix comportant conseqüències negatives importants pel benestar per a les persones amb problemes de salut mental, les quals segueixen suportant un patiment important que hauria d’evitar-se.

La depressió està present, en la població general,  entre el 10-25% de dones i el 5-12% en homes. Aquest percentatge creix entre el 30-50% quan aquestes persones pateixen alguna malaltia crònica. Els efectes emocionals, motivacionals i cognitius d’una depressió provoca pèrdues significatives en l’àmbit laboral i productiu. S’estima que a Europa costa uns 118 bilions d’euros anuals, i uns 735 milions d’euros anuals només a Catalunya.

És del tot imprescindible prestar una major i més adequada atenció a les persones que pateixen problemes mentals, degut a les conseqüències tant negatives que suposen aquestes patologies, tant a nivell personal com social.


Els estudis més recents demostren que per dur a terme un tractament adequat no n’hi ha prou amb l’ús exclusiu de fàrmacs. De fet la combinació d’aquests amb psicoteràpia és el tractament d’elecció que es considera més efectiu de de l’àmbit científic, doncs permet estabilitzar la persona i treballar-ne els símptomes i les conseqüències que se’n derivin, tant amb la pròpia persona, qui pateix la malaltia, com amb l’entorn familiar i social més proper, que en rep les conseqüències de forma directe.

Arturo Argelaguer

Psicòleg, Psicopatòleg, Neuropsicòleg i Investigador.
Psicòleg titular de Serveis Socials.

Novembre 2017

diumenge, 5 de novembre de 2017

Viure en temps difícils

D’un temps ençà, els esdeveniments que estan succeint a la nostra societat fa que ens adonem de la fragilitat i, massa vegades, de la precarietat en la que sol bellugar-se la condició humana, alhora que mica a mica també anem sent conscients de la pròpia capacitat que tenim per sobreposar-nos a aquestes mateixes circumstàncies.

Ens deixem portar i restem absorts per una gran quantitat d’informació que ens bombardeja per totes bandes, cosa la qual que acaba afectant el nostre pensament, raciocini i devenir diari.

La salut és “el benestar físic, psíquic, mental i social, i no només l’absència de dany o malaltia” (OMS 1946), i els riscos psicosocials “venen derivats de les interaccions entre les característiques organitzatives del treball i les capacitats, necessitats i expectatives dels treballadors” (OIT).

Tenint en compte ambdues definicions, podem desprendre’n la precarietat dels riscos psicosocials i de la salut en que es troba gran part de la nostra societat, especialment en les darreres setmanes, doncs si bé a nivell individual no tenim el poder d’incidir directament en els desequilibris sociopolítics en els que estem immersos a nivell de país, sí que totes aquestes incerteses i tensions irrompen de ple en els propis factors subjectius, tant de les persones com de les organitzacions, de tal manera que acaben afectant l’estat d’ànim, la salut i el rendiment, a tots els àmbits.

La sobrecàrrega mental que comporten aquest seguit d’esdeveniments socials, fa que les persones reduïm el nivell d’atenció, concentració i organització que requereixen les tasques del nostre dia a dia, provocant un increment de la complexitat i del temps de resposta en la realització de les mateixes tasques. Tots aquests condicionaments socials extraordinaris actuen com a  factors negatius que perjudiquen seriosament l’activitat cognitiva i l’estat emocional de les persones.

Un resum molt generalitzat de les mesures preventives que podríem aplicar, per aconseguir el necessari equilibri entre les pròpies capacitats i l’activitat mental que exigeix qualsevol de les tasques diàries que hem de dur a terme, podrien ser:
 • ·       Millorar de manera significativa com gestionem els factors extrínsecs per tal d’evitar-ne al màxim del possible l’afectació subjectiva. 
 •       Promoure pauses, descansos o canvis de tasca que ens permetin modificar la càrrega mental que estem duent a terme en aquell moment. 
 •         Mantenir i ampliar les relacions interpersonals, especialment en l’esfera lúdica. 
 •         Cercar motivacions que ens ajudin a evitar la monotonia i les tasques repetitives. 
 •         Rebaixar les pròpies exigències i adaptar-les a la realitat del moment. 
 •      Modificar els continguts habituals de les tasques, promovent que el sentit d’aquestes agafi noves dimensions. 
 •        Dona/rebre instruccions clares i concises, evitant en el màxim del possible les ambigüitats. 
 •            Cercar el recolzament i les complicitats socials

Per bé que els sentiments que ens envaeixen en moments com aquests (angoixes, temors, pors, també terror i fins i tot odi), són com estar pujat a una muntanya russa i recorre’n el circuït a gran velocitat, el cert és que les persones disposem d’uns mecanismes d’autoprotecció innats i d’altres que anem adquirint en el dia a dia, els quals podem posar en marxa  des de la infància, mitjançant els llaços afectius i l’expressió emocional pròpia, que ens ajuden a amortir el xoc de les experiències traumàtiques viscudes al llarg i ample d’una vida.
Un d’aquests mecanismes, que podem anar desenvolupant durant tota la vida, seria la resiliència, que és aquella capacitat que tenim les persones i organitzacions per superar les adversitats i seguir projectant-nos positivament en al futur, tot i els esdeveniments desestabilitzadors, les difícils condicions de vida i els traumes que ens ha tocat viure. 

La majoria de les persones no som conscients que no ens afecta allò que els passa, sinó allò que nosaltres mateixos ens creien o ens diem, respecte del que ens passa. Aquestes creences irracionals no són més que pensaments negatius,  falsos i generadors de malestar. Les persones resilients apliquen el sentit comú a les seves vides, adaptant i reestructurant els propis recursos d’acord a les circumstàncies i necessitats del moment, amb humor i optimisme.

Si no creiem ni confiem en les pròpies capacitats ens serà del tot impossible avançar a les nostres vides. Hem de clarificar els nostres valors i ser capaços de visualitzar els nostres objectius. Això ens permetrà afrontar les adversitats amb humor i actitud positiva, mantenir la necessària flexibilitat davant dels canvis, alhora que ser suficientment tossuts com per no perdre de vista aquests objectius.

Fer allò que toca, encara que no ens vingui de gust, és la manera més directe de fer fora les excuses i justificacions de les nostres vides, alhora que acceptar i afrontar la responsabilitat de les nostres accions u omissions. I en això, el que més ens pot ajudar, és la nostra actitud davant la vida. Cap de nosaltres escollim les cartes (circumstàncies i esdeveniments) que ens arriben en aquesta gran partida que és la vida, però sí que podem decidir com les juguem. Tot dependrà de l’actitud que hi posem. I aquesta decisió només la podem prendre nosaltres.

Alhora d’anar a pels nostres objectius podem fracassar, ja que no ens podem exigir tenir èxit en tot allò que fem;  però l’actitud i el compromís que hi posem ens aproparà als perdedors, que només es queixen i busquen excuses, o als guanyadors, que assumeixen els errors i n’aprenen per no tornar a fer el mateix altre vegada. Per més que lluitem, ningú ens pot garantir l’èxit; però el que sí és segur és que lamentar-se i no lluitar és garantia de fracàs.

“Les persones no tenim cap obligació de fer coses extraordinàries, sinó que
del que es tracta és de responsabilitzar-se en fer extraordinàriament bé les coses ordinàries”


Arturo Argelaguer

Psicòleg, Psicopatòleg, Neuropsicòleg i Investigador.
Psicòleg titular de Serveis Socials.

Octubre 2017

dijous, 24 d’agost de 2017

Trastornos de Ansiedad y Riesgo de Accidente Cerebrovascular.

Introducción y objetivos
Los trastornos de ansiedad son cuadros muy frecuentes que generan un nivel considerable de discapacidad. Se estima que la prevalencia de estos trastornos en la población general puede alcanzar el 29%. A su vez, el accidente cerebrovascular (ACV) es causa frecuente de muerte y discapacidad en todo el mundo. Debido a que el 76% de los casos de ACV son primeros eventos, la prevención primaria desempeña un papel importante. De acuerdo con la información disponible, los trastornos de ansiedad influyen sobre la incidencia de ACV en forma directa e indirecta; en este último caso, se observa la influencia de los trastornos de ansiedad sobre otros factores y marcadores de riesgo cardiovascular, como la enfermedad coronaria. De todos modos, no se cuenta con información suficiente al respecto. El presente estudio se llevó a cabo con el objetivo de evaluar la información disponible sobre la asociación entre los trastornos de ansiedad y el riesgo de ACV.

Métodos
Los autores realizaron un metaanálisis mediante la selección de estudios en las bases de datos PubMed, Embase, PsycINFO, Scopusy Web of Science, entre otras fuentes. Luego de analizar la calidad de los estudios a incluir, se llevó a cabo el análisis conjunto del riesgo de ACV en pacientes con trastornos de ansiedad. El análisis incluyó la valoración de la heterogeneidad de los estudios y de la importancia de dicha heterogeneidad. También se analizó el sesgo de publicación, la heterogeneidad real y otras irregularidades metodológicas. Los análisis de sensibilidad resultaron en la exclusión de los estudios cuyas características afectarían la obtención de resultados fidedignos.

Resultados
La selección efectuada resultó en la inclusión de 8 estudios poblacionales, de calidad elevada, efectuados en 950 759 pacientes residentes en los EE.UU., Reino Unido, Canadá, Taiwán y los Países Bajos. En la mayoría de los estudios se incluyeron pacientes con diferentes trastornos de ansiedad, en tanto que en otros trabajos solo se evaluaron sujetos con trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico. El período de seguimiento varió entre 10 y 22 años. La incidencia de ACV fue de 0.2% al 12.6%. Los porcentajes más elevados se obtuvieron en los estudios con períodos más prolongados de seguimiento. Los resultados obtenidos en uno de los trabajos indicaron una asociación entre la ansiedad y el ACV no fatal. En otro estudio se informó la relación entre la ansiedad y todos los tipos de ACV, con especial énfasis en el ACV isquémico. No obstante, las asociaciones no fueron significativas. Tres estudios indicaron el aumento significativo del riesgo de ACV en pacientes con ansiedad. Además, en un ensayo se halló una asociación de tipo dosis-respuesta entre ambas variables. La heterogeneidad entre los estudios fue baja y no significativa. No se halló un sesgo notorio asociado con la publicación, la metodología y la calidad de los estudios, entre otras variables. Según los resultados de algunos trabajos, el efecto de los síntomas de ansiedad sobre el riesgo de ACV puede detectarse a corto plazo. El papel de los factores de riesgo cardiovascular, en términos de asociación entre la ansiedad y el ACV, se evaluó en un trabajo y los resultados indicaron la relación entre la ansiedad y el ACV aun al tener en cuenta la presión arterial, el nivel de colesterol, la presencia de diabetes mellitus, el índice de masa corporal, el consumo de alcohol y antihipertensivos, la actividad física y el tabaquismo. Finalmente, la presencia de depresión no influyó sobre la asociación entre el ACV y la ansiedad.

Discusión
Los estudios disponibles sobre la asociación entre el riesgo de ACV y los trastornos de ansiedad son escasos, pero de buena calidad. De acuerdo con los datos disponibles, existe relación entre la ansiedad y el ACV. Concretamente, el riesgo de ACV aumenta un 24% entre los pacientes con trastornos de ansiedad. Es posible que el riesgo de ACV aumente durante los 3 primeros años desde el diagnóstico del trastorno de ansiedad y sea aún más elevado entre los pacientes con cuadros de ansiedad grave. Según los investigadores, no hay datos suficientes que permitan explicar la asociación entre los trastornos de ansiedad y el ACV. Es posible que el aumento de la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular entre los pacientes con trastornos de ansiedad esté involucrado en el incremento del riesgo de ACV. Sin embargo, el único estudio que evaluó los factores de riesgo cardiovascular no concluyó que estos permitan explicar el aumento del riesgo de ACV; es decir, es posible que exista una asociación biológica entre la ansiedad y el ACV. En este sentido, se destaca la relación entre los trastornos de ansiedad y la afectación del ritmo cardíaco, el aumento de los marcadores de inflamación, la disfunción del eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) y el incremento del riesgo de aparición de placas carotídeas, entre otros factores. Es sabido que la ansiedad persistente se asocia con la hiperactividad del eje HPA y con la activación continua del sistema nervioso simpático. A su vez, el aumento del nivel de diferentes neuropéptidos puede incrementar la presión arterial y la liberación de citoquinas pro-inflamatorias y pro-coagulantes. Además, el aumento del nivel de cortisol parece disminuir la actividad del eje HPA y favorecer la aparición de dislipidemia. Los resultados obtenidos en la presente revisión coincidieron con lo informado en un estudio anterior que halló una asociación entre el estrés psicosocial y el riesgo elevado de ACV. Es posible que la aplicación de diferentes herramientas para la evaluación de la ansiedad haya afectado los resultados obtenidos en el presente metaanálisis. La aplicación de métodos estadísticos diferentes también podría influir sobre los resultados obtenidos. Además, solo se contó con 8 estudios, lo cual representa otra limitación a tener en cuenta a la hora de analizar los resultados. Según los autores, es necesario contar con estudios adicionales que permitan conocer con mayor profundidad la asociación entre los trastornos de ansiedad y el ACV.

Conclusión
Los trastornos de ansiedad pueden predecir la aparición de enfermedad coronaria y ACV. Esta asociación debe informarse a los pacientes con el fin de destacar la importancia del cuadro clínico. Es posible que el tratamiento de los pacientes con trastornos de ansiedad afecte en forma positiva la incidencia de enfermedad coronaria y ACV.


Resumen extraído de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

Anxiety Disorders and Risk of Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pérez-Piñar M, Ayerbe L, Ayis S. European Psychiatry 41:102-108 Mar, 2017 

Coincidencias entre Ansiedad, Depresión y el Trastorno Obsesivo Compulsivo

Introducción y objetivos

Las coincidencias entre el trastorno depresivo mayor (TDM), los trastornos de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) pueden analizarse desde la perspectiva de la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). En el DSM-5, los trastornos de ansiedad y el TOC fueron incluidos en capítulos separados, a diferencia de las versiones anteriores, en las cuales ambos cuadros se incluían en la categoría de trastornos de ansiedad. En general, los diagnósticos clínicos se realizan por agrupamiento o fraccionamiento de signos y síntomas, es decir, los diagnósticos se dividen entre los que se reconocen debido a las similitudes entre diferentes cuadros y aquellos obtenidos mediante el análisis de las diferencias entre los cuadros clínicos. Las clasificaciones diagnósticas son preliminares y seguidas por una evaluación más profunda, destinada a comprender la enfermedad en cuestión. En consecuencia, el diagnóstico del TDM, los trastornos de ansiedad o el TOC puede coincidir con los síntomas principales que refiere el paciente, aunque dichos síntomas también pueden observarse en pacientes con cuadros alternativos que podrán requerir el mismo tratamiento. La coincidencia sintomática pude explicarse en términos neurobiológicos.


Fundamentos del agrupamiento

De acuerdo con la información incluida en el DSM-5, las enfermedades mentales tienen características en común que las relacionan, e incluyen factores terapéuticos, neurales, familiares, genéticos, ambientales y relacionados con biomarcadores y vías de procesamiento emocional, entre otros. La consideración de factores numerosos y globales resultó en la agrupación dimensional de los trastornos por internalización y externalización. Las similitudes entre la depresión, la ansiedad y el TOC pueden explicarse mediante el análisis de los mecanismos cerebrales en común, lo cual implica la existencia de genes compartidos y coincidencias terapéuticas. No obstante, también debe considerarse la simple coincidencia sintomática entre diferentes enfermedades, así como la coaparición de síndromes completos en un mismo individuo. Los diferentes trastornos de ansiedad tienen un nivel elevado de comorbilidad entre sí, en tanto que la depresión se observa en comorbilidad con todos los trastornos de ansiedad. Es decir, existe un nivel considerable de comorbilidad entre los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. Según un modelo de procesamiento emocional normal, existe una solución bidimensional de afectividad negativa y positiva. El afecto negativo es una dimensión del malestar subjetivo que predice la coincidencia entre la ansiedad y la depresión. La dimensión del afecto positivo predice que un paciente que refiere sentirse contento también manifestará interés, seguridad y atención. Esta dimensión se asocia en forma negativa con la tristeza en mayor medida que con el miedo. De acuerdo con lo antedicho, la anhedonia puede ser una característica de los trastornos del estado de ánimo, diferente de los trastornos de ansiedad; en cambio, el malestar generalizado y subjetivo es una dimensión compartida entre los trastornos de ansiedad y la depresión. Finalmente, se describió una tercera dimensión afectiva, la tensión somática y la hiperactivación, que es característica de la ansiedad. Muchos rasgos conductuales y trastornos psiquiátricos son heredables. De acuerdo con la información disponible, existe una coincidencia genética entre la depresión mayor y el trastorno de ansiedad generalizada (TAG). La comorbilidad entre los trastornos de ansiedad y la depresión puede vincularse con el neuroticismo, un factor de riesgo que predice la aparición de trastornos de ansiedad, TOC y TDM y es heredable en un 40%. De todos modos, se discute su fiabilidad.


Razones para el fraccionamiento

El análisis estructural de los síntomas permite apreciar que, si bien algunos son más generales, otros se relacionan en forma más específica con trastornos determinados. En este sentido, cada enfermedad posee características únicas que la distinguen frente al resto de los trastornos. Por ejemplo, la activación ansiosa desempeña un papel limitado como elemento sintomático específico en pacientes con trastorno de pánico, trastorno por estrés postraumático (TEPT) o TOC. En el caso del TEPT se observa el antecedente de exposición a un suceso traumático y la presencia de reviviscencias, en tanto que los pacientes con TOC presentan obsesiones y compulsiones. En consecuencia, en la práctica clínica, la evaluación diagnóstica tendrá componentes generales y específicos. De acuerdo con las recomendaciones diagnósticas propuestas por la British Association for Psychopharmacologyen pacientes con síntomas de ansiedad, en principio, debe definirse la presencia de depresión. Si se observa depresión, su tratamiento es prioritario. En cambio, en ausencia de síntomas depresivos, podrá efectuarse el diagnóstico específico de algún trastorno de ansiedad según los síntomas presentes.


Fragmentación de los trastornos

La determinación del fenotipo en pacientes con un mismo perfil genético depende de la edad de exposición a los factores precipitantes, entre otras causas. Esto tiene validez, por ejemplo, en el TDM y el TAG, cuadros que tienen características genéticas en común y cuya aparición depende de los estresores que padezca el individuo. También se sugiere la división de los factores genéticos relacionados con la agorafobia en un extremo y con las fobias específicas en el otro extremo. En este caso, la fobia social se ubica en una instancia intermedia. El resto de las asociaciones entre los trastornos se explican en términos de exposición a factores ambientales compartidos de riesgo. El riesgo de trastornos de ansiedad parece incrementarse con las experiencias familiares y personales del pasado. Dichas experiencias se combinan con factores del entorno que aumentan el riesgo de determinados trastornos de ansiedad. Según el autor, es necesario contar con estudios genéticos adicionales que permitan comprender las bases moleculares de las conductas relacionadas con las emociones.


Genética molecular y neurobiología

El neuroticismo puede ser el comienzo para el estudio de las bases genéticas de los trastornos de ansiedad y la identificación de biomarcadores que permitan comprender los mecanismos involucrados en la aparición de los trastornos. Según lo informado, existe una variación del gen 5-HTTLPR, que codifica para el transportador de serotonina, que se asocia con diferencias individuales relacionadas con el neuroticismo. Concretamente, los individuos que poseen la variante corta o alelos presentan un nivel mayor de neuroticismo y una menor expresión de ARNm correspondiente a dicho gen. También se informó un aumento de las probabilidades de depresión ante la exposición a factores ambientales de riesgo en pacientes con variaciones del gen 5-HTTLPR. La ansiedad se asocia con el aumento del procesamiento de estímulos relacionados con el miedo, lo cual parece relacionarse con el incremento de la sensibilidad y con la afectación de la discriminación. Es decir, se observa un sesgo de atención hacia estímulos generadores de ansiedad. El nivel elevado de neuroticismo se relaciona con el aumento del procesamiento de información emocional negativa. A su vez, la afectividad negativa en pacientes con trastornos de ansiedad se asocia con el incremento de la activación de la amígdala. También es posible que existan alteraciones relacionadas con la función amigdalina en común entre la ansiedad y la depresión, aunque es necesario contar con estudios adicionales al respecto.


Tratamiento farmacológico

Las drogas empleadas para el tratamiento de los pacientes con depresión o ansiedad actúan sobre el procesamiento automático de sesgos negativos más allá de su efecto concreto sobre los síntomas de depresión y ansiedad. Esto resulta en el aumento del sesgo positivo relacionado con la memoria autorreferencial. Es sabido que tanto la ansiedad como la depresión se asocian con el incremento de la actividad de la amígdala. Esta estructura parece ser objetivo de acción farmacológica. De hecho, la paroxetina reduce la respuesta de la amígdala a los estímulos relacionados con el miedo; es decir, el tratamiento de los pacientes con ansiedad y depresión parece asociarse con la corrección de la hiperactividad. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) tienen un espectro amplio de eficacia en pacientes con depresión mayor, trastornos de ansiedad o TOC; no obstante, su empleo puede verse limitado por cuestiones de tolerabilidad. La duloxetina y la venlafaxina, inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, son mejor tolerados que los ISRS y su uso se asoció con eficacia en presencia de depresión y TAG. Además, la venlafaxina fue de utilidad para prevenir las recaídas en pacientes con trastorno de pánico. La agomelatina resultó eficaz para el tratamiento agudo y la prevención de recaídas en pacientes con TAG y es de utilidad en aquellos con depresión mayor. Debido a que no ejerce acciones serotoninérgicas, el riesgo de síntomas de discontinuación y trastornos sexuales es bajo. La fenelzina, un inhibidor de la monoamino oxidasa, también resulta eficaz en pacientes con trastornos de ansiedad y depresión, aunque existen cuestiones de tolerabilidad y seguridad que limitan su uso. Las drogas que actúan sobre el receptor del GABA y facilitan la función del neurotransmisor, como las benzodiazepinas, resultaron eficaces en pacientes con trastorno de pánico, fobia social y TAG. No obstante, provocan efectos adversos como la sedación y la disfunción cognitiva. Además, no existe información que indique su eficacia en pacientes con depresión. La pregabalina bloquea los canales de glutamato dependientes de voltaje y resultó eficaz para el tratamiento agudo y preventivo de los pacientes con TAG y fobia social. Su administración a largo plazo puede generar aumento ponderal, en tanto que la interrupción abrupta del tratamiento se asoció con síntomas de discontinuación.


Conclusión

Los trastornos de ansiedad tienen características genéticas y biológicas en común, relacionadas con el malestar y la afectividad negativa. El tratamiento con ISRS actúa tanto sobre los trastornos de ansiedad como sobre los trastornos depresivos. De hecho, el sistema serotoninérgico y, especialmente, sus conexiones con la amígdala, parece brindar razones para explicar tanto los trastornos como los efectos terapéuticos de las drogas. Cada trastorno tiene características particulares que constituyen objetivos terapéuticos potenciales, cuya comprensión facilitará la creación de estrategias terapéuticas.

Resumen extraido de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)

The Overlap Between Anxiety, Depression, and Obsessive-Compulsive Disorder. Goodwin GM. Dialogues in Clinical Neurosciences 17(3):249-260 Sep, 2015

Comorbilidades en los Trastornos de Ansiedad.

Introducción
Se estima que hasta el 80% de los pacientes con trastornos de ansiedad presentan comorbilidades psiquiátricas, principalmente con otro trastorno de ansiedad, depresión, bipolaridad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD) y consumo de sustancias. Este tipo de comorbilidad tiene consecuencias negativas sobre la evolución clínica y la respuesta al tratamiento. Las enfermedades médicas y los trastornos por dolor también son frecuentes en pacientes con trastornos de ansiedad. En estos casos se observa un aumento del nivel de discapacidad y disfunción. De acuerdo con lo antedicho, es importante tener en cuenta la presencia de comorbilidades a la hora de efectuar el diagnóstico y planificar el tratamiento.

Trastorno depresivo mayor
El trastorno depresivo mayor (TDM) puede observarse en el 20% al 36% de los pacientes con trastornos de ansiedad. Asimismo, cerca del 60% de los pacientes con TDM presentan comorbilidad con un trastorno de ansiedad o relacionado. La comorbilidad con depresión en pacientes con trastornos de ansiedad se asocia con síntomas más graves, disminución de la probabilidad de remisión, deterioro funcional y aumento del riesgo de suicidio y de otros trastornos de ansiedad comórbidos. El tratamiento con antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) o inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina (IRNS) es considerado de primera línea para los pacientes con trastorno de ansiedad en comorbilidad con TDM ya que mejora ambos cuadros. También se informó la utilidad de ciertos antipsicóticos atípicos como la quetiapina o la risperidona, así como el agregado de aripiprazol al tratamiento con antidepresivos.

Trastorno bipolar y psicosis
Casi el 14% de los pacientes con trastornos de ansiedad reúnen los criterios para el diagnóstico de trastorno bipolar (TBP) tipo I o II. Asimismo, los trastornos de ansiedad representan el cuadro comórbido más frecuente observado en pacientes con TBP. En cuanto a los pacientes con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, la comorbilidad con los trastornos de ansiedad tiene una frecuencia del 10% al 15%. Esa comorbilidad se asocia con un aumento del riesgo de depresión y consumo de sustancias, disminuye la calidad de vida y afecta la evolución y el funcionamiento de los pacientes. El tratamiento de los pacientes con trastornos de ansiedad en comorbilidad con el TBP o las psicosis puede llevarse a cabo mediante el empleo de antipsicóticos atípicos. En cambio, el tratamiento antidepresivo a largo plazo puede desestabilizar a los pacientes bipolares. Por ejemplo, se informó la utilidad del aripiprazol. También se hallaron beneficios ante el empleo de anticonvulsivantes como el valproato y el gabapentin.

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
La comorbilidad entre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y los trastornos de ansiedad es frecuente en adultos. Según lo informado, los pacientes con trastornos de ansiedad tienen una probabilidad de ADHD 4 veces mayor en comparación con la población general. El cuadro más observado es el trastorno de ansiedad social (TAS), seguido por la fobia específica, el trastorno por estrés postraumático (TEPT), el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada (TAG). A la hora de tratar a estos pacientes es importante distinguir el ADHD con características ansiosas del ADHD en comorbilidad con un trastorno de ansiedad. El tratamiento puede ser complicado ya que no se cuenta con información suficiente al respecto. Es fundamental evaluar los síntomas más perjudiciales con el fin de planificar una estrategia terapéutica. Según los datos existentes, la atomoxetina y las sales de anfetamina pueden resultar beneficiosas en algunos casos.

Comorbilidades médicas
Las comorbilidades médicas son frecuentes en pacientes con trastornos de ansiedad y deben tenerse en cuenta a la hora de prescribir drogas ansiolíticas. Los cuadros más frecuentes incluyen la enfermedad cardiovascular, los cuadros gastrointestinales, las enfermedades respiratorias, las migrañas y la lumbalgia, entre otros. Esta comorbilidad es más frecuente en pacientes con TAG, trastorno de pánico y TEPT. A la hora de planificar un tratamiento se recomienda administrar drogas que actúen sobre ambos trastornos. Por ejemplo, los ISRS son eficaces en pacientes con migraña y pueden ser útiles en presencia de dolor neuropático. Finalmente, ciertas drogas pueden ser contraproducentes en pacientes con diabetes o dislipidemias, especialmente los antipsicóticos atípicos y algunos antidepresivos como la amitriptilina, la mirtazapina y la paroxetina.

Resumen extraido de la Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC)
Canadian Clinical Practice Guidelines for the Management of Anxiety, Posttraumatic Stress and Obsessive-Compulsive Disorders. Katzman MA, Bleau P, Van Ameringen M. BMC Psychiatry 14(S1):45-47 Jul, 2014

dimarts, 8 d’agost de 2017

Psicoteràpia a distància i domiciliària
Portem a terme una intervenció psicològica integral, totalment personalitzada, individualitzada i ecològica (adaptem les sessions i els tractaments a uns nous escenaris d’actuació, per bé que el treball psicoterapèutic és el mateix, ja que en amb dos cassos treballem cara a cara i de tu a tu.).

L’atenció a distància (per Skype) i domiciliària que oferim és per totes aquelles persones que necessiten d'un recolzament psicològic, d'orientació  i d'assessorament, per a millorar o desenvolupar un aspecte determinat que està influint de forma negativa en la seva vida diària. 
És especialment pràctic per les persones que es troben privades de la possibilitat d'acudir personalment a la consulta o amb la impossibilitat temporal o permanent de moure’s fora del seu propi domicili, ja sigui per causes associades a trastorns físics i orgànics de diferent índole, com també per causes personals o familiars que impliquen dificultats de trasllat i mobilització.

dimarts, 30 de maig de 2017

POSICIONAMIENTO DE LA SEPCyS ANTE LA PROPUESTA DE ITINERARIO GRADO – MPGS- PIR


Desde el año 2012, el debate sobre el itinerario Grado – Máster PGS – PIR ha producido un volumen importante de literatura: artículos en revistas científicas, revistas profesionales, y pronunciamientos de diferentes instituciones y asociaciones científicas y profesionales. Cinco años después, podemos afirmar que poca claridad se ha alcanzado en el proceso. Los argumentos a favor y en contra del itinerario se acumulan, sin que se alcance un consenso claro, y sin que aparezcan argumentos definitivos o irrevocables por su capacidad de persuasión de unos y otros. Ejemplos de esto serían el recurso a la comparación con las disciplinas que dan acceso a procesos formativos desde el grado (Biología, Químicas, Física) y su contraposición con el acceso desde el grado más máster de Medicina que han hecho, respectivamente, detractores y promotores del itinerario, la comparación con Europa, donde con tranquilidad cualquiera puede elegir cuatro o cinco países que avalen una tesis sobre el itinerario y otros tantos que avalen la contraria, o el número de estudiantes, que según a quién se pregunte son demasiados o demasiado pocos. 

Como estudiosos de la psicología, y quizá más aún en tanto en cuanto psicología clínica, todos deberíamos ser conscientes de que la función de un argumento es en muchos casos más importante que su valor de verdad o su consistencia lógica. Numerosos autores (Damasio, Lowenstein, Pfister) han puesto de manifiesto el papel de las emociones en la toma de decisiones, y el efecto de las expectativas sobre las mismas. Sin embargo, los psicólogos parecemos estar fallando a la hora de orientarnos a los elementos emocionales que subyacen a nuestros propios posicionamientos, y como en el proverbio miramos el dedo cuando se señala la luna, persistiendo en una lucha dialéctica que convence poco y desgasta demasiado la imagen de la profesión. 

La incómoda realidad es que muchos de los actores en el proceso defienden unas y otras posiciones, en buena medida, por miedo, por inseguridad por el propio nicho de trabajo (presente o futuro), y por una noción de injusticia en la manera en la que unos y otros se sienten tratados, que llega a los niveles de agravio, sino de insulto. Es complicado pensar que una solución satisfactoria pueda llegar sin abordar estos aspectos. Es aún más complicado pensar que una solución viable pueda llegar a satisfacer plenamente a todo el mundo. Pensar que una solución pueda pasar por la subordinación sin más de una posición a la otra, y que ello habría de ser bueno para la profesión, es directamente impensable. 

Así, por ejemplo: